Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING – Ziekenhuisschool De Radar

Wij hechten groot belang aan uw privacy en aan het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Conform de Europese regelgeving (GDPR) willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1         Verantwoordelijke

De organisatie Broeders van Liefde is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

In het de school is de heer Roel Vanschoonbeek als lokale DPO (= ’data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via het volgende e-mailadres: dpo@deradar.be  

De lokale DPO kan voor advies en ondersteuning terecht bij de centrale DPO van de vzw. Ook hem kan u gemakkelijk via het volgende e-mailadres contacteren: dpo@broedersvanliefde.be

2         Verwerkingen

2.1        Verwerkingsdoeleinden

De school verwerkt leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • Leerlingenadministratie
 • Leerlingenopvolging
 • Decretale verplichtingen vanuit het departement onderwijs (doorlichting, verificatie, attest type 5, …)

2.2        Verwerkte gegevens

2.2.1        Leerlingengegevens

Om deze doelen te bereiken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto*, geboortedatum, geboorteplaats);
 • Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit, leerstoornissen);
 • Contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres);
 • Schoolse gegevens (zoals gegevens thuisschool, studierichting, schoolloopbaan)
 • Medische gegevens (zoals IQ-gegevens, gekende diagnoses indien schools relevant)

* Enkel van toepassing op vestigingsplaats Tienen.

Voor het nemen van deze pasfoto van de leerling vraagt de school bij inschrijving de toestemming van de leerling (vanaf 13 jaar). Deze foto wordt enkel binnen de vestiging gebruikt en is enkel beschikbaar voor medewerkers van de vestiging.

2.2.2        Oudergegevens

Om het attest type 5 op te maken zijn volgende gegevens van de ouders nodig:

 • Identificatiegegevens (zoals voornaam, achternaam en adres)

2.3        Interne personen

Onderstaande interne personen hebben toegang tot uw gegevens:

 • Leerkrachten die werken op de specifieke vestiging;
 • Administratief personeel voor de leerlingenadministratie;
 • ICT-coördinator;
 • Schooldirectie

2.4        Externe personen of organisaties

Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot uw gegevens:

 • Thuisschool;
 • Behandelafdeling/Leefgroep van de medische, psychiatrische of residentiële setting;
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, type 5-attest, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5        Bewaartermijnen

We houden deze data niet langer bij dan nodig. We volgen daarvoor de omzendbrieven ‘Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten’ voor het basis- en het secundair onderwijs en de ‘Bewaartermijn voor cursistgebonden documenten’ voor het volwassenenonderwijs.

3         Uw rechten inzake privacy uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • Recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • Recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar bijvoorbeeld een andere school, dan faciliteert de school dit;
 • Recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens, dan kan u zich hiertegen verzetten; momenteel gebruikt de school geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

Voor meer uitleg over hoe u een van deze rechten kan inroepen, gelieve u te richten tot de schooldirectie via het volgende e-mailadres: directie@deradar.be

Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is momenteel : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be