Directeur (m/v)

Gezien het veranderende klimaat in Onderwijs en Zorg en de bijzondere uitdagingen waarvoor deze opstartende school staat zijn we op zoek naar een directie die vlot kan omgaan met wisselende omstandigheden binnen een veranderende context.

De school valt onder de inrichtende macht vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Profiel

 • Je staat voor een christelijke levenshouding en een loyale houding ten opzichte van het katholiek onderwijs in het algemeen en de Broeders van Liefde in het bijzonder;
 • Je werkt actief mee aan de realisatie van de missie, de kritische doelen, lokale identiteitsverklaring en het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde (www.broedersvanliefde.be);
 • Je bezit intrinsieke   kwaliteiten   voor   het   voeren   van een   begeesterd   en   begeesterend   leiderschap,   met   heel veel  zorg  voor  het  coachend  omgaan  met  alle  participanten   aan   het   schoolgebeuren   (directies,   leerkrachten en medewerkers, ouders, …) (cf. leiderschapscharter – www.broedersvanliefde.be);
 • Je beschikt over voldoende pedagogische, leidinggevende en relationele vaardigheden om de opdracht uit te voeren;
 • Je basiskwaliteiten zijn samenwerkingsgericht, transparant en consequent;
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent correct in de omgang;
 • Je beschikt over adequate ICT-competenties voor het gebruik van de basispakketten informatica (Word, Excel, Outlook,…);
 • Je bent bereid zijn tot nascholing;
 • Je bent flexibel wat betreft je beschikbaarheid zowel binnen als  buiten de reguliere lestijden
 • Je hebt voldoende professionele ervaring in onderwijs, en meer in het bijzonder in het buitengewoon onderwijs
 • Je hebt leidinggevende ervaring in onderwijs
 • Je hebt kennis van onderwijswetgeving, onderwijsadministratie, boekhouding
 • Je hebt kennis van/ervaring met de zorgsector

Taakomschrijving

Deze functie wordt georganiseerd via een organiek ambt van directeur.

Als directeur vervul je jouw taak in optimaal overleg met de collega-directies van de psychiatrische ziekenhuizen, het bestuurscomité van de ziekenhuisschool en de adjunct-sectorverantwoordelijke buitengewoon onderwijs dit in opdracht van de Raad van Bestuur.
Je neemt deel aan schooloverstijgende vergaderingen en initiatieven op het niveau van de inrichtende macht .

Je bent verantwoordelijk voor volgende beleidsbevoegdheden:

• opvoedingsproject, missie en identiteit
• strategische beleidsplanning en visie
• het pedagogisch-didactisch beleid en ICT-beleid
• leerlingenbegeleiding en zorgbreed werken
• zorgbeleid en kansenbevorderingsbeleid
• de schoolorganisatie en het schoolwerkplan
• (integrale) kwaliteitszorg en lerende organisatie
• personeelsbeleid
• financieel beleid en schoolkostenbeleid
• materieel beleid en patrimoniumbeheer
• beleid op vlak van veiligheid, preventie, welzijn en milieu
• administratief beheer
• communicatie, inspraak en samenwerking met de ouders
• overleg en samenwerking met alle ‘interne’ partners
• overleg en samenwerking met alle ‘externe’ partners
• public relations
• nascholing

Bekwaamheidsbewijzen

Je beschikt over de door de overheid vastgestelde bekwaamheidsbewijzen: minstens een bachelor-opleiding en onderwijsbevoegdheid.

Aanbod

 • leerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 • een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 • een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 • een voorziening met boeiende en uitdagende perspectieven;

Solliciteren

Stuur je schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 27/05/2019 naar: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
t.a.v. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder
Stropstraat 119 – 9000 GENT
(koen.oosterlinck@fracarita.org )

Voor meer informatie kan je terecht bij Kris Lemmens, zorgmanager kinderpsychiatrie Asster vzw op het nr 0486 98 13 63 of Ludo Govaerts, coördinator bestuurscomité ziekenhuisschool op het nr 0487 52 91 14

Op 29/05 word je telefonisch gecontacteerd indien je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. Deze gesprekken zullen doorgaan op 03/06, 04/06 en 05/06. De weerhouden kandidaten zullen ook uitgenodigd worden voor een assessment door een erkend wervingsbureau op 07/06.